Naše vize

vědět, kdo jsem

a kde je moje místo,

celým srdcem

jdu k tobě najisto

Naše vize - obraz, ke kterému chceme směřovat - je: v naší škole jsou lidé (děti a učitelé a další lidé kolem školy), kteří stále hlouběji poznávají, kdo jsou a kde je jejich místo, a z tohoto hlubokého vědomí se vztahují sami k sobě, druhým a k Bohu.

Hodnoty, na kterých stavíme

V vztahovost, víra

O opravdovost, odvaha

S svoboda, spolehlivost

K kreativita, kontinuita

Vize podrobněji

Vědět, kdo jsem

  • Děti i učitelé žijí ve škole (i jinde) z toho, že každý z nich a každý kolem nich byl stvořen s obrovskou hodnotou podle Božího obrazu. Holky poznávají, že jsou krásné, statečné a plné lásky a kluci objevují, že jsou silní a také plní lásky.
  • Děti i učitelé ve škole zapojují různé složky své osobnosti: aktivita, kreativita, racionalita, morálka, vztahovost, odvaha atd.
  • Jako dospělí u sebe dennodenně vidíme, jak selháváme, a svým příkladem i láskyplným vedením se snažíme dětem ukazovat, co s tím a jak se vrátit ke své podstatě. Věříme v Boží odpuštění skrz Ježíše Krista a ve škole o tom mluvíme a zároveň rozumíme, že všichni to nemají stejně.
  • Nejde nám jenom o to, aby děti získaly ve škole nové informace, ale také, aby jim dávaly smysl, aby měly příležitost použít je v nějaké činnosti, žít z nich.
  • Děti přinášejí vlastní témata a priority, skrz předkládané podněty samy objevují způsoby řešení, hledají odpovědi na svoje otázky, realizují vlastní projekty a podílí se na rozhodování o životě školy.

Holky poznávají, že jsou krásné, statečné a plné lásky a kluci objevují, že jsou silní a také plní lásky.

A kde je moje místo

  • Toužíme po škole, kde učitelé mají hluboký vztah s Bohem a zároveň mezi sebou mají společenství, které odráží lásku a respekt mezi osobami Boží Trojice. A jako Bůh do tohoto "tance" lásky pozval člověka, zvou učitelé do svého společenství děti (a rodiče) a děti další děti. Škola se tak stává prostředím, ve kterém všichni zažívají, že jsou znáni a přijímáni.
  • Děti se učí vidět hodnotu každého člověka, zajímat se o sebe, přijímat se takoví, jací zrovna jsou, a zároveň se povzbuzovat k růstu, radovat se s druhými a z druhých, pomáhat si, spolupracovat, komunikovat otevřeně, řešit konflikty, fungovat jako tým atd.
  • Děti i učitelé ve škole zažívají, že tady mají svoje místo - tady hrají důležitou roli mezi druhými i v tom, co společně s nimi přinášejí širší komunitě. Zapojují se do věcí, kterými skutečně pomáhají lidem kolem sebe, a u toho se sami mnohé učí.

Učitelé zvou do svého společenství děti a jejich rodiče, a děti další děti.

Celým srdcem

Srdce vnímáme jako centrum celé lidské bytosti - myšlenek, pocitů, tužeb a rozhodnutí vedoucích ke konkrétnímu jednání.

  • Děti i učitelé ve škole poznávají, zapojují a formují celé své srdce, a na základě toho z nich vyrůstají dospělí lidé s integritou. Cílem naší školy není naučit děti spoustu informací a správně se chovat. Naší touhou je, aby informace, které se učí, dávaly dětem smysl, prožívali jejich platnost na vlastní kůži, měli příležitost je použít ve školních projektech — a prostě z nich žít. Usilujeme o to být osobní, tvořiví a napojení na reálný svět "venku".
  • Ve škole je prostor pro setkání mezi učiteli a dětmi i dětmi navzájem, ve kterých mohou sdílet, jak se ve škole cítí, mohou zasadit probírané téma do kontextu konkrétního dítěte, zhodnotit, jak se dítěti dařilo v uplynulém období a společně formulovat cíle pro příští období.

Usilujeme o to být osobní, tvořiví a napojení na reálný svět.

Jdu k tobě najisto

"K tobě" znamená k Bohu i k druhým lidem. Je to aktivní odpověď dětí na to, co ve škole zakoušejí a co se učí. Je naší nadějí, že si zvolí vztahovat se k ostatním otevřeně, čestně, s láskou, sebejistě a zodpovědně. Dáváme jim příležitost reagovat na své vzájemné potřeby a touhy v rámci školy stejně jako za jejími zdmi. Povzbuzujeme je, aby viděly potřeby společenství, kterých jsou součástí, a reagovaly na ně.

Dáváme dětem příležitost reagovat na své vzájemné potřeby a touhy v rámci školy stejně jako za jejími zdmi.

Naše vize v praxi

KAPACITA ŠKOLY NEPŘESAHUJE 100 DĚTÍ

Mnozí učitelé považují tento počet pro dětskou skupinu za ideální. Je dostatečně vysoký, aby skupina měla potřebnou pestrost, a zároveň natolik nízký, že umožňuje "každému znát každého".

PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ CELÉ ŠKOLY I MALÝCH SKUPIN

Každý den ráno se všichni setkají ke společnému zpěvu a k předání zpráv a novinek týkajících se chodu školy. Později pak ve "svých" malých skupinkách sdílejí své zkušenosti, čtou Bibli a modlí se.

KAŽDÉ DÍTĚ ZÍSKÁ KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ

Učitelé si uvědomují, které vědomosti jsou klíčové, a nenechají děti pokračovat, aniž by si je osvojily. Děti pak skrze osobní přístup motivují, aby danou znalost či dovednost získaly.

MAXIMÁLNĚ 15 DĚTÍ NA JEDNOHO UČITELE

Tento poměr pomůže učitelům být nablízku každému jednotlivému dítěti — vnímat jejich zájmy, současné dovednosti, životní okolnosti,... a podle toho volit výzvy, které před ně postaví.

DĚTI SI MOHOU (částečně) VYBRAT, CO A KDY

SE BUDOU UČIT/DĚLAT

Každé dítě dostane svůj vlastní seznam úkolů a část vyučovacího dne si pak může organizovat podle sebe, což ho učí zopovědnosti.

DĚTI HLEDAJÍ ODPOVĚDI NA SVÉ VLASTNÍ OTÁZKY A PRACUJÍ NA SMYSLUPLNÝCH PROJEKTECH

Děti pak mají lepší motivaci k učení a zároveň celým srdcem zakouší v praxi to, co se (na)učí.

PRAVIDELNÉ INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE S UČITELEM

Děti mají každý měsíc příležitost sdílet, jak se jim daří a bavit se s učitelem o svých pokrocích a cílech pro měsíc příští.

SPOLU-PRÁCE DĚTÍ RŮZNÉHO VĚKU

Skrze společné úkoly se děti učí vzájemně si pomáhat. Cílem tu není být lepší než druzí, ale použít svá obdarování k prospěchu a radosti všech.

DĚTI SE UČÍ NAVZÁJEM

Vysvětlení od vrstevníka děti často pochopí lépe než výklad "odborníka". A kromě toho, vyučovat druhé je skvělou příležitostí něco se lépe naučit.

Hlavní zdroje naší inspirace

Celým srdcem (duchovní program)

skvělý start pro budování autentického společenství školy

Tento jedinečný duchovní program je zaměřen na porozumění Božímu srdci a jeho vztahování se k nám a na porozumění našim srdcím a postojům (např. kdy naše chování ovlivňuje strach nebo pýcha). Zároveň nám pomáhá pochopit, jak by to vypadalo, kdybychom v našich životech více čerpali z lásky a svobody, které máme v Kristu.

V průběhu 28 týdnů naplněných každodenními ztišeními a týdenními setkáními malých skupinek se účastníci čím dál lépe učí otevírat svá srdce Bohu, sobě samým a lidem kolem sebe.

Zároveň se učí zapojit druhé tak, aby si mohli vzájemně pomoci porozumět tomu, co se děje v jejich životech a vrátit se k tomu s novým vědomím Boží přítomnosti a lásky.

Někteří členové zakládajícího týmu školy už tímto programem prošli, ostatní by je brzy chtěli následovat. Každopádně chceme, aby "Celým srdcem" byl klíčovou součástí tréninkového programu pro učitele.

Gymnázium Přírodní škola v Praze

příklad úspěšné školy, od které se můžeme učit

Tato škola není křesťanská, ale její zakladatel a

zároveň ředitel František Tichý je křesťanem a uvádí do praxe mnohé z toho, o čem píše Donovan Graham. Studenti jsou zde organizováni do malých skupin a podílí se na rozhodování o praktických věcech školního života – včetně realizace těchto rozhodnutí. Mají seznam vědomostních úkolů a je jejich zodpovědností aby je do konce školního roku splnili — zároveň je z větší části ponecháno na

nich, kdy na čem budou pracovat. Pokud zadané úkoly splní, mohou se v závěru roku účastnit 14 denní Expedice — výjezdu, kde pracují na různých výzkumných

projektech podle tématu, které si zvolí. Po skončení Expedice své výsledky prezentují – nejprve vzájemně mezi sebou, poté i širší veřejnosti nebo na jiných školách, kde učí mladší studenty. Kromě toho v průběhu roku studenti pořádají kurzy první pomoci nebo divadelní představení. Ředitel zároveň jasně říká, že žádná z těchto akcí není hlavním záměrem školy. Tím stále zůstává být spolu, nechat děti, aby se do procesu co nejvíce zapojily a mohly

zažívat radost z dobře odvedené práce.

Náš tým společně četl a diskutoval nad knihou pana Tichého „Výchova jako dobrodružství“, která pojednává o

vzorech, ze kterých čerpá a principech, na kterých škola stojí — včetně konkrétních příkladů situací, kde jejich uplatnění můžeme vidět v praxi. S panem ředitelem jsme se také osobně setkali a on je ochotný nám pomoci při zakládání naší školy a aplikaci principů svého gymnázia v kontextu základní školy.

Donovan Graham: Teaching Redemptively (kniha)

dobré nosné myšlenky pro křesťanskou školu v pravém slova smyslu

Autor, profesor na Covenant College, vysvětluje, jak pedagogicky přistupovat ke studentům, pokud věříme, že jsou stvořeni k Božímu obrazu, padlí a znovu zachránění - například jak zapojit jejich kreativitu, rozum, smysl pro morálku, vztahovost, sebestřednost nebo jejich touhu z pozice zachráněných Božích dětí znovunastolit jeho pořádek.

Na počátku knihy, Donovan Graham vykresluje obraz křesťanské školy zaměřené na dobré výsledky a chování svých studentů – a vysvětluje, proč takováto škola neodráží Boží srdce. Poté popisuje fiktivní školu, kde jsou zapojeny všechny vlastnosti dětí do procesu učení a učitelé k nim přistupují osobně a opravdově. Z mého pohledu (Danka) tato kniha vytváří dobrý most mezi klasickou (ne-křesťanskou) inovativní pedagogikou a křesťanstvím.

V našem týmu jsme společně studovali tuto knihu pod vedením Leslie Johnson, která pořádá kurzy pro křesťanské učitele, které jsou na Teaching redemptively založeny. Vnímáme jako důležité, aby tato kniha byla součástí i našeho studijního programu pro učitele.

Charlotte Mason (křesťanská lektorka s inovativní pedagogikou)

inspirující myšlenky týkající se čtení a objevování přírody

Charlotte Mason nás inspiruje svým důrazem na četbu "živých knih" namísto učebnic. Říká, že kniha napsaná někým, kdo je uchvácen a nadšený daným tématem, dává dětem mnohem více než klasická učebnice napsaná na stejné téma. Charlotte také navrhla vědecký (objevitelský) přístup k vyučování o přírodě.

Blízký nám je také její laskavý křesťanský přístup k vyučování.

Náš tým se o Charlottině metodách a jejím pohledu na výuku dozví více v následujícím školním roce.

(Fotografie z Facebooku Přírodní školy)