V červnu 2024 Škola Celým srdcem pozastaví svoji činnost. Na jejím místě bude fungovat nová škola pod vedením Martiny Cachové (viz záložka Kontakt).

Rozvíjíme celého člověka skrze zdravé společenství, výuku v souvislostech a křesťanské prostředí.

ZÁKLADNÍ KAMENY

MALÁ ŠKOLA:

rodinné prostředí

Všichni se vzájemně znají a spolupracují napříč ročníky. Učitel je vzorem a pomáhá řešit vztahy. Děti spoluorganizují život školy. Atmosféru charakterizuje přátelství a radost.

INDIVIDUÁLNí PŘÍSTUP:

zvídavost i zodpovědnost

Každé dítě má možnost se rozvíjet na své úrovni a svým tempem. Učí se samostatnosti v učení a má prostor se ptát a přemýšlet.

SPOLUPRÁCE S RODIČI

Rodiče a učitelé jsou partneři, vzájemně si naslouchají.

Několikrát do roka probíhají setkání učitel-dítě-rodič.

SMYSLUPLNÉ PROJEKTY

každý týden

Děti poznávají svět v souvislostech při tematicky zaměřených projektech, výletech a exkurzích, které vytvářejí příležitost zkoumat, bádat, poznávat, objevovat a tvořit.

KŘESŤANSKÉ PROSTŘEDÍ:

vzájemný respekt a láska

Jádrem křesťanství ve škole je upřímný život víry učitelů. Křesťanství se přirozeně prolíná školním životem. Vítáme bez rozdílu vyznání všechny, kdo souzní

s našimi základními hodnotami.

ROZVOJ OSOBNOSTI:

fyzio, racio, emoce, vůle, víra

Srdce chápeme jako centrum celé osobnosti. Klademe důraz nejen na rozumovou část jednotlivce, ale i tělesnou, emocionální, volní, vztahovou a duchovní.

PODNĚTNÉ PROSTŘEDÍ

V prvním trojročí (1.-3. třída) se děti učí v Montessori třídě s pomůckami, které je vedou k osvojování čtení, psaní, počítání a poznávání světa. Starší děti pracují s odznaky – vzdělávacími cíli, kterých postupně dosahují.

MOTIVACE ÚSPĚCHEM

Děti mají příležitosti zažívat úspěch a na něm dál stavět svůj rozvoj. Hodnocení se zaměřuje na dosažené cíle. Učitelé jsou vzorem v ochotě neustále se učit novým věcem.

DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

Děti se učí to, co považujeme v dnešním světě za nejdůležitější – spolupracují, přicházejí s vlastními nápady a realizují je, rozvíjí svůj charakter, učí se hledat informace a rozumět odborným textům apod.