Přijímáme děti do 1.–⁠6. třídy komunitní školy na Praze 5

pro školní rok 2023/24.

Rozvíjíme celého člověka skrze zdravé společenství, výuku v souvislostech a křesťanské prostředí.

ZÁKLADNÍ KAMENY

MALÁ ŠKOLA:

rodinné prostředí

Všichni se vzájemně znají a spolupracují napříč ročníky. Učitel je vzorem a pomáhá řešit vztahy. Děti spoluorganizují život školy. Atmosféru charakterizuje přátelství a radost.

INDIVIDUÁLNí PŘÍSTUP:

zvídavost i zodpovědnost

Každé dítě má vlastní plán a má možnost se rozvíjet na své úrovni a svým tempem. Učí se samostatnosti v učení a má prostor se ptát a přemýšlet.

SPOLUPRÁCE S RODIČI

Rodiče a učitelé jsou partneři, vzájemně si naslouchají.

Několikrát do roka probíhají setkání učitel-dítě-rodič.

SMYSLUPLNÉ PROJEKTY A EXKURZE

každý týden

Děti poznávají svět v souvislostech při tematicky zaměřených projektech, výletech a exkurzích, které vytvářejí příležitost zkoumat, bádat, poznávat, objevovat a tvořit.

KŘESŤANSKÉ PROSTŘEDÍ:

vzájemný respekt a láska

Jádrem křesťanství ve škole je upřímný život víry učitelů. Křesťanství se přirozeně prolíná všemi oblastmi výuky. Vítáme bez rozdílu vyznání všechny, kdo souzní

s našimi základními hodnotami.

ROZVOJ OSOBNOSTI:

fyzio, racio, emoce, vůle, víra

Srdce chápeme jako centrum celé osobnosti. Klademe důraz nejen na rozumovou část jednotlivce, ale i tělesnou, emocionální, volní, vztahovou a duchovní.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ:

motivace úspěchem

Skrze promyšlený vzdělávací plán se učitelé soustředí na klíčové vědomosti a dovednosti a děti k nim vedou skrze vhodné podněty. Děti mohou jít do hloubky v oblastech svého zájmu

a rozvíjet se skrze své silné stránky.

PROFESIONALITA UČITELŮ

Učitelé jsou charakterizováni ochotou růst a neustále se učit novým věcem. I v tom jsou dětem vzorem.

NADSTANDARDNÍ ANGLIČTINA

Ve škole působí rodilí mluvčí, angličtina se přirozeně používá nejen v hodinách angličtiny, ale i v dalších částech výuky.